top of page

Polityka prywatności strony https://gabinetosemka.pl

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez Administratora informacji na temat użytkowników Serwisu, w tym danych osobowych, oraz stosowanych w tym celu technik i narzędzi informatycznych

§ 1. Informacje podstawowe

 1. Niniejsza polityka dotyczy strony www, funkcjonującej pod adresem url: https://gabinetosemka.pl - zwanej w dalszej części niniejszej polityki „Serwisem”.

 2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest ÓSEMKA GABINET STOMATOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. ZYGMUNTA MODZELEWSKIEGO 32, 02-679, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000965861, NIP 5213963943.

 3. Operator jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 4. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. Funkcję tę pełni pani Monika Łęcka, recepcja@gabinetosemka.pl.

 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  1. prezentacja oferty lub informacji,

  2. obsługa zapytań przez udostępniony formularz.

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

  1. dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,

  2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

  § 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego

  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

  § 3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: wix.com pod adresem url: https://gabinetosemka.pl/

§ 4. Prawa użytkowników Serwisu
i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak:

  1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,

  2. dostawca usług hostingowych na zasadzie powierzenia przetwarzania danych,

  3. organy publiczne,

  4. ubezpieczyciele,

  5. kancelarie prawne i podmioty prowadzące windykację roszczeń,

  6. podmioty świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych

  marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 3. W stosunku do dotyczących Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu

  prawo żądania od Administratora:

  1. udostępnienia danych,

  2. sprostowania danych,

  3. usunięcia danych,

  4. ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych

  osobowych. Uprawnienie to nie obejmuje sytuacji, istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

 7. W stosunku do Pani/Pana mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora

  marketingu bezpośredniego.

 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o

  ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

  § 5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W

takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony

zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji

konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§ 6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

§ 7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

  § 8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”).

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które

  przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której

   użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu

   i hasła,

  2. realizacji celów określonych w § 7 niniejszej Polityki - "Istotne techniki

   marketingowe".

 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”

  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

  § 9. Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika serwisu

 1. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki

 2. Operator Serwisu zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 3. W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać poniższej listy wykorzystywaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z udostępnionymi instrukcjami:

  1. Edge,

  2. Internet Explorer,

  3. Chrome,

  4. Safari,

  5. Firefox,

  6. Opera,

  Urządzenia mobilne:

g. Android,

 1. Safari (iOS),

 2. Windows Phone.

bottom of page